Zum Inhalt springen


Снежана Капинчева
Регистриран одитор


2008

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2008

Регистрираният одитор Снежана Стефанова упражнява професията на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 23, т. 1 от ЗНФО.

При осъществяване на одиторската практика се спазват изискванията на международните одиторски стандарти и етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Датата на доклада за последната извършена проверка от контрольор към Комисията за контрол върху качеството на одиторските услуги към ИДЕС е 30.11.2006 година.

Предприятия извършващи дейност от обществен интерес, одитирани от регистрирания одитор към 31.03.2009 год. са:

– „СИМАТ” АД гр. Габрово

-„Север-холдинг” АД гр. Велико Търново

За горепосочените дружества са договорени приходи в размер на 3 200 лв. без ДДС.

Одиторът е спазил изискванията за липса на конфликт на интереси с одитираните дружества, извършващи дейност от обществен интерес.

През 2008 година регистрираният одитор е изпълнил изискванията на чл.22 от ЗНФО, като е участвал в квалифицирани семинари както следва:

– двудневен семинар на тема „Промени в ЗНФО и одит на малки и средни предприятия” организиран от РО на ИДЕС гр.Русе;

– двудневен семинар на тема „Публичен интерес и публичен надзор на одитора” организиран от ИДЕС;

– двудневен семинар на тема „Промените в ЗКПО и ЗДДС за 2008 г.” организиран от РО на ИДЕС гр. Велико Търново;

Настоящият доклад се съставя в изпълнение на изискванията на чл.40м от ЗНФО.

31.03.2009 год. Д.е.с. регистриран одитор Снежана Стефанова