Zum Inhalt springen


Снежана Капинчева
Регистриран одитор


2009

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2009

Съгласно чл. 40 от ЗНФО за финансовата 2009 година

Регистрираният одитор Снежана Стефанова упражнява професията на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 23, т. 1 от ЗНФО.

При осъществяване на одиторската практика се спазват изискванията за независимост и етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Датата на доклада за последната извършена проверка от контрольор към Комисията за контрол върху качеството на одиторските услуги към ИДЕС е 30.11.2006 година.

Предприятия извършващи дейност от обществен интерес, одитирани от регистрирания одитор към 31.03.2010 год. са:

– „СИМАТ” АД гр. Габрово

 -„Север-холдинг” АД гр. София

За горепосочените дружества са договорени приходи в размер на 3200 лв. без ДДС.

Одиторът е спазил изискванията за липса на конфликт на интереси с одитираните дружества, извършващи дейност от обществен интерес.

През 2009година регистрираният одитор е изпълнил изискванията на чл. 22 от ЗНФО, като е участвал в квалифицирани семинари както следва:

– тридневен семинар на тема „Приложение на методиката за необходимите работни часове за одита.Одиторски процедури и доказателства приложими при одита“ организиран от РО на ИДЕС гр.Плевен от 25-27.11.2009 год. в гр.Трявна

– еднодневен семинар на тема“ДОПК и СИДО“,организиран от РО при ИДЕС гр.В.Търново, проведен на 12.12.2009 год.

Настоящият доклад се съставя в изпълнение на изискванията на чл. 40м от ЗНФО.

31.03.2010 год. Д.е.с. регистриран одитор Снежана Стефанова